11-کلیدهای موفقیت زندگی زناشویی

011- کلیدهای موفقیت زندگی زناشویی    چهار کلید موفقیت زندگی زناشویی    قسمت اول، 15:16 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/06/11-کلیدهای-موفقیت-زندگی-زناشویی-قسمت-اول.mp3 فایل‌های صوتی دیگر پرسش07 همسر بی احساس پرسش06 عزت نفس پایین...

08-(B)گروه های خونی

08-(B)گروه های خونی    بررسی شخصیت بر اساس گروه خونی    قسمت چهارم، 7:4 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/06/08-گروه-خونی-ب-1.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 30-خانه سالمندان قسمت دوم مدرسه و همسایه خوبند یا بد؟ 29-خانه سالمندان قسمت اول تاثیرات...

10-توجه

10-توجه    توجه و انواع آن     قسمت اول، 16:10 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/06/10-تمرکز.mp3 فایل‌های صوتی دیگر پرسش04 دختر20ساله و برادر8ساله اش پرسش03 خواستگارعصبی پرسش02 پسربچه شیطون ایمیل خود را وارد کنید تا به محض انتشار...

09-(AB)گروه های خونی

09-(AB) گروه های خونی   بررسی شخصیت ها بر اساس گروه خونی     قسمت پنجم،10:7 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/06/09-گروه-خونی-آ-ب.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 30-خانه سالمندان قسمت دوم مدرسه و همسایه خوبند یا بد؟ 29-خانه سالمندان قسمت اول...

07-(A)گروه های خونی

07-(A)گروه های خونی   بررسی شخصیت بر اساس گروه خونی     قسمت سوم، 6:27دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/06/07-گروه-خونی-آ.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 30-خانه سالمندان قسمت دوم مدرسه و همسایه خوبند یا بد؟ 29-خانه سالمندان قسمت اول تاثیرات...