32- ان ال پی قسمت دوم

32- ان ال پی قسمت دوم

چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟  فایل‌های تصویری دیگر 32- ان ال پی قسمت دوم چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟ 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان ایمیل...

53- لکنت زبان قسمت سوم

آشنایی با لکنت زبان قسمت سوم         قسمت سوم 9:58دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/آشنایی-با-لکنت-زبان-قسمت-سوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات...

52- لکنت زبان قسمت دوم

آشنایی با لکنت زبان قسمت دوم     قسمت دوم 9:37دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/52-لکنت-زبان-قسمت-دوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 51- لکنت زبان قسمت...

51- لکنت زبان قسمت اول

آشنایی با لکنت زبان قسمت اول  قسمت اول 8:34 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/51-آشنایی-با-لکنت-زبان-قسمت-اول.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 51- لکنت...
31- ان ال پی قسمت اول مقدمه

31- ان ال پی قسمت اول مقدمه

 چگونه ارتباط بهترو موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟   فایل‌های تصویری دیگر 32- ان ال پی قسمت دوم چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟ 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان ایمیل...