42-   مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم

42- مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم

مغز، خواب و مطالعه   فایل‌های تصویری دیگر 42- مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم شناخت امواج مغزی و مراحل خواب و روش های مطالعه 41- (دیکتاتور احساسی( آشنایی با مکانیسم ترس قسمت اول 40- درد و رنج قسمت دوم چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور...