چهار کلید موفقیت از دیدگاه دکتر گلسر، ویرجینیاستیر و استیون هیز

فایل‌های تصویری دیگر

40- درد و رنج قسمت دوم

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج
ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند.