32- ان ال پی قسمت دوم

32- ان ال پی قسمت دوم

چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟  فایل‌های تصویری دیگر 32- ان ال پی قسمت دوم چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟ 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان ایمیل...
31- ان ال پی قسمت اول مقدمه

31- ان ال پی قسمت اول مقدمه

 چگونه ارتباط بهترو موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟   فایل‌های تصویری دیگر 32- ان ال پی قسمت دوم چگونه ارتباط بهتر و موثر تری با خود و دیگران داشته باشیم؟ 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان ایمیل...
30- هوش هیجانی قسمت هفتم

30- هوش هیجانی قسمت هفتم

بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران   فایل‌های تصویری دیگر 30- هوش هیجانی قسمت هفتم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران 29- هوش هیجانی قسمت ششم بهبود شناخت خود وارتباط بهتر با دیگران 28-هوش هیجانی قسمت پنجم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران ایمیل خود را...
29- هوش هیجانی قسمت ششم

29- هوش هیجانی قسمت ششم

بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران   فایل‌های تصویری دیگر 29- هوش هیجانی قسمت ششم بهبود شناخت خود وارتباط بهتر با دیگران 28-هوش هیجانی قسمت پنجم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران 27- هوش هیجانی قسمت چهارم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران ایمیل خود را...
28-هوش هیجانی قسمت پنجم

28-هوش هیجانی قسمت پنجم

بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران    فایل‌های تصویری دیگر 29- هوش هیجانی قسمت ششم بهبود شناخت خود وارتباط بهتر با دیگران 28-هوش هیجانی قسمت پنجم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران 27- هوش هیجانی قسمت چهارم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران ایمیل خود...
27- هوش هیجانی قسمت چهارم

27- هوش هیجانی قسمت چهارم

بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران   فایل‌های تصویری دیگر 27- هوش هیجانی قسمت چهارم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران 26-هوش هیجانی قسمت سوم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران 25-هوش هیجانی قسمت دوم بهبود شناخت خود و ارتباط بهتر با دیگران ایمیل خود را...