42-   مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم

42- مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم

مغز، خواب و مطالعه   فایل‌های تصویری دیگر 42- مغز، خواب و مطالعه قسمت دوم شناخت امواج مغزی و مراحل خواب و روش های مطالعه 41- (دیکتاتور احساسی( آشنایی با مکانیسم ترس قسمت اول 40- درد و رنج قسمت دوم چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور...
41- (دیکتاتور احساسی( آشنایی با مکانیسم ترس

41- (دیکتاتور احساسی( آشنایی با مکانیسم ترس

آشنایی با مکانیسم ترس    فایل‌های تصویری دیگر 41- (دیکتاتور احساسی( آشنایی با مکانیسم ترس قسمت اول 40- درد و رنج قسمت دوم چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند. 39- درد و رنج قسمت...
40- درد و رنج قسمت دوم

40- درد و رنج قسمت دوم

درد و رنج قسمت دوم   فایل‌های تصویری دیگر 40- درد و رنج قسمت دوم چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمی توانیم از خود دور کنیم اما می توانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند. 39- درد و رنج قسمت اول چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمیتوانیم از...
39- درد و رنج قسمت اول

39- درد و رنج قسمت اول

چگونگی مواجه شدن با درد و رنج    فایل‌های تصویری دیگر 39- درد و رنج قسمت اول چگونگی مواجه شدن با درد و رنج ما درد و رنج را نمیتوانیم از خود دور کنیم اما میتوانیم کاری کنیم که به ما کمتر صدمه بزند 62-کتاب صوتی مرغ خود را غاز ببینیم قسمت نهم 61-کتاب صوتی مرغ خود را غاز...
38-توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز

38-توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز

 توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز   فایل‌های تصویری دیگر 38-توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز 37-توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی...
37-توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی

37-توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی

  توصیه هایی به والدین در مورد تعطیلات کرونایی   فایل‌های تصویری دیگر 38-توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز توصیه به دانش آموزان در مورد تعطیلات کرونایی و نوروز 37-توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی توصیه به والدین در مورد تعطیلات کرونایی...