53- لکنت زبان قسمت سوم

آشنایی با لکنت زبان قسمت سوم         قسمت سوم 9:58دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/آشنایی-با-لکنت-زبان-قسمت-سوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات...

52- لکنت زبان قسمت دوم

آشنایی با لکنت زبان قسمت دوم     قسمت دوم 9:37دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/52-لکنت-زبان-قسمت-دوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 51- لکنت زبان قسمت...

51- لکنت زبان قسمت اول

آشنایی با لکنت زبان قسمت اول  قسمت اول 8:34 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2020/02/51-آشنایی-با-لکنت-زبان-قسمت-اول.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 53- لکنت زبان قسمت سوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 52- لکنت زبان قسمت دوم آشنایی با مشکلات لکنت زبان 51- لکنت...

050-افسردگی قسمت چهارم

050-افسردگی قسمت چهارم   تفنگدار سوم ناسازگاری    قسمت چهارم، 8:27 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/07/50-سه-تفنگدار-قسمت-چهارم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 050-افسردگی قسمت چهارم تفنگدار سوم ناسازگاری 049-افسردگی قسمت سوم دومین تفنگدار نا...

049-افسردگی قسمت سوم

049-افسردگی قسمت سوم تفنگدار دوم نا امیدی     قسمت سوم 12:44 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/07/49-سه-تفنگدار-قسمت-سوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 050-افسردگی قسمت چهارم تفنگدار سوم ناسازگاری 049-افسردگی قسمت سوم دومین تفنگدار نا امیدی...

048-افسردگی قسمت دوم

048-افسردگی قسمت دوم   اولین تفنگدار ناخرسندی- نارضایتی    قسمت دوم، 8:32 دقیقه http://simplepsycho.com/wp-content/uploads/2019/07/48-سه-تفنگدار-قسمت-دوم.mp3 فایل‌های صوتی دیگر 050-افسردگی قسمت چهارم تفنگدار سوم ناسازگاری 049-افسردگی قسمت سوم دومین تفنگدار...